Your browser does not support JavaScript!

 

活動花絮

活動名稱
活動日期
參與人數
 
106.06.09
106.05.24
106.04.24
51人(教職員:12人,學生:34人,校外人士:5人)
22人(教職員:3人,學生:19人,校外人士:0人)
59人(教職員:28人,學生:31人,校外人士:0人)
106.04.17
63人(教職員:13人,學生:50人,校外人士:0人)
105.12.20
31人(教職員:15人,學生:16人,校外人士:0人)
105.12.20
111人(教職員:50人,學生:58人,校外人士:3人)
105.12.14
31人(教職員:8人,學生:20人,校外人士:3人)
105.12.08
73人(教職員:29人,學生:44人,校外人士:0人)
105.12.06
108人(教職員:16人,學生:91人,校外人士:1人)
105.11.15
128人(教職員:39人,學生:87人,校外人士:2人)
105.11.9
107人(教職員:27人,學生:88人,校外人士:2人)
105.10.14
90人(教職員:9人,學生:79人,校外人士:2人)
105.10.13
27人(教職員:14人,學生:13人,校外人士:0人)
105.09.19
68人(教職員:11人,學生:57人,校外人士:0人)
105.07.05
29人(教職員:13人,學生:10人,校外人士:6人)
105.06.17
33人(教職員:19人,學生:14人,校外人士:0人)
105.06.16
31人(教職員:15人,學生:15人,校外人士:1人)
105.06.03
127人(校內外人士:127人)
105.05.23
62人(教職員:6人,學生:55人,校外人士:1人)
105.05.17
48人(教職員:9人,學生:38人,校外人士:1人)
105.05.13
73人(教職員:21人,學生:52人)
105.05.12
191人(教職員:9人,學生:180人,校外人士:2人)
105.05.06
53人(教職員:5人,學生:48人)
105.04.29
84人(教職員:12人,學生:71人,校外人士:1人)
105.04.28
121人(教職員:21人,學生:98人,校外人士:2人)
105.04.08
80人(教職員:11人,學生:67人,校外人士:2人)
105.04.07
227人(教職員:25人,學生:201人,校外人士:1人)
105.03.25
101人(教職員:13人,學生:88人)
105.03.24
213人(教職員:17人,學生:195人,校外人士:1人)
105.03.18
97人(教職員:15人,學生:79人,校外人士:3人)
105.03.17
198人(教職員:23人,學生:171人,校外人士:3人)
105.03.11
100人(教職員:9人,學生:91人)
105.03.10
253人(教職員:30人,學生:222人,校外人士:1人)
105.03.04
174人(教職員:76人,學生:95人,校外人士:3人)
104.12.29
-
104.12.24
41人
104.12.17
39人
104.12.04
36人
104.12.02
30人
104.11.30
38人
104.11.27
98人
104.11.23
31人
104.11.20
34人
104.11.19
83人
104.11.13
71人
104.11.11
46人
104.10~
-
104.10.19
41人
104.10.16
49人
104.10.05
30人
104.09.18
67人